wielkawies_herb.jpg

Urząd Gminy
Wielka Wieś
ul. Wesoła 48
32-089 Wielka Wieś


www.wielka-wies.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś

AKTUALNY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIELKA WIEŚ
MOŻNA PRZEGLĄDAĆ KLIKAJĄC--->>>>  TUTAJ


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś,
dla obszaru „Będkowice-2”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

    
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr V/52/2015 Rady Gminy w Wielkiej Wsi z dnia 23 kwietnia 2015 r. -zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś, dla obszaru „Będkowice-2”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09.09.2016 r. do 30.09.2016  r. w  siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 19.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś, o godz. 14.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wielka Wieś, z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu ww. zmiany planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2, organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Wieś oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Wielka Wieś.
                           
                                                                                         Wójt Gminy Wielka Wieś
Ogłoszenie - pdf - załącznik
Uwagi do planu - rtf - załącznik
Zmiana planu tekst- pdf - załącznik
Zmiana planu rysunek - jpg - załącznik
Prognoza oddziaływania na środowisko - pdf- załącznik